GGD

GGDDe rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie.


GGD Inspectie

Ook Kinderopvang ‘Op de Boerderij’ en ‘In ’t Park’ staan onder strenge toezicht van de GGD, die in naam van de gemeente inspecties uitvoert. Tijdens deze inspectie wordt gekeken of wordt voldaan aan de regels die worden formuleerd in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ en in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’. Hieronder vindt u een link naar het meest recente inspectierapport:

Inspectierapport Kinderopvang Op de Boerderij (KDV) 07-11-2022

Inspectierapport Kinderopvang Op de Boerderij 2021

Inspectierapport Dagverblijf Kinderopvang Op de Boerderij OSS Oktober 2020

Inspectierapport Dagverblijf Kinderopvang Op de Boerderij OSS Mei 2020